Algemene voorwaarden van Cosmic Green Dragon Webshop

 • Artikel 1 Overeenkomsten
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Cosmic Green Dragon betreffende de verkoop, levering en betaling van Cosmic Feng Shui artikelen, diensten en cursussen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijde telefonisch aan te vragen bij Cosmic Green Dragon. Cosmic Green Dragon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
   
 • Artikel 2 Offertes
  Alle offertes opgesteld door Cosmic Green Dragon zijn vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld. Prijsvermeldingen op de internetsite van Cosmic Green Dragon, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
   
 • Artikel 3 Bestellingen
  Overeenkomsten met Cosmic Green Dragon komen pas tot stand wanneer Cosmic Green Dragon een bestelling heeft geaccepteerd. Cosmic Green Dragon heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours, dan wel na vooruitbetaling door de afnemer die daarvan op de hoogte wordt gesteld.
   
 • Artikel 4 Afbeeldingen
  Alle gegevens en informatie betreffende tekeningen, afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren, informatie of andere gegevens op de internetsite van Cosmic Green Dragon en op haar prijslijsten, folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
   
 • Artikel 5 Betalingen
  De artikelen van Cosmic Green Dragon worden geleverd tegen de geldende prijzen op de dag van verzending vanuit het magazijn van Cosmic Green Dragon te Bussum. De prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW voor Nederland, exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Behalve in het geval van contante verkoop of verzending onder rembours, dient de betaling van de door Cosmic Green Dragon geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met betaling en van rechtswege in verzuim is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand geldt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Daarnaast is Cosmic Green Dragon gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten-) gerechtelijke invorderingskosten, zoals die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Worden deze kosten niet tijdig voldaan dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 250,00.
  Niet tijdige betaling geeft Cosmic Green Dragon het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten dan wel te ontbinden zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding, op welke wijze dan ook. Cosmic Green Dragon is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Cosmic Green Dragon te verrichten prestaties.
  Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Cosmic Green Dragon verrekening van facturen toe te passen. Door Cosmic Green Dragon in behandeling genomen reclames en/of garantieafspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.Artikel 5.1 Betalingsmogelijkheden
  De betaling loopt via onze betaal provider Rabobank Omni-kassa. Hiermee kunt u in een veilige omgeving uw betaling doen via de verschillende betaalmethodes. U kunt betalen via uw eigen bank via iDeal, Mastercard, Visa of Meastro.
 • Artikel 6 Verzending(en) en aflevering(en)
  De bestelde goederen worden, mits op voorraad, afgeleverd binnen de 3 tot maximaal 14 gestelde werkdagen en wordt verzonden vanuit de Cosmic Green Dragon Webshop in Bussum via de Post.nl diensten. Alle bestellingen worden met voorzichtigheid behandeld. U kunt ook kiezen voor een cadeau verpakking als u iemand wilt verrassen. In dit geval wordt de bestelling door u betaald maar geleverd aan de ontvanger. Onder normale omstandigheden worden de bestellingen verzonden binnen 3 dagen na ontvangst van uw betaling. Mocht er sprake zijn van meerdere bestellingen voor één bepaald product waardoor dat artikel op dat moment niet voorradig is, dan zal Cosmic Green Dragon helaas genoodzaakt zijn om leveringen in delen uit te voeren.
 • Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
  Cosmic Green Dragon behoudt het recht van eigendom op alle door haar geleverde dan wel nog te leveren artikelen tot het moment van volledige betaling. Dit geldt ook voor die vorderingen van Cosmic Green Dragon op de afnemer die betrekking hebben op door Cosmic Green Dragon verrichte dan wel nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten, verband houdende met reeds geleverde goederen. Wanneer de afnemer tekortschiet in het nakomen van de voorwaarden in een gesloten overeenkomst, behoudt Cosmic Green Dragon het recht op betaling door de afnemer van gemaakte of nog te maken kosten, zoals incassokosten, renten en eventuele boetes.
 • Artikel 8 Leveringstermijnen
  Opgaven van levertijden gelden bij benadering tenzij anders is overeengekomen.
  Cosmic Green Dragon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van post- en/of pakket bezorging. Bij overschrijding van een leveringsdatum, zal de klant geen recht hebben op enige vorm van compensatie, of de overeenkomst of enige andere actie te annuleren. Dit is van uitzondering in het geval van opzet/grove schuld van Cosmic Green Dragon of haar leidinggevend personeel en in het geval waarin de leveringsdatum met meer dan drie maanden overschreden is. In het laatste geval heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden. De directie behoud het recht om in goed overleg hetzij het bedrag terug te storten of een vervangend product in de waarde van de bestelde product(en) toe te sturen.
 • Artikel 9 Reclames
  Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk, en met duidelijke omschrijving van redenen, kenbaar gemaakt te worden aan Cosmic Green Dragon. Na het verstrijken van deze termijn wordt Cosmic Green Dragon geacht haar verplichtingen correct zijn nagekomen en gaat zij er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd. Reclames geven de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  Indien een reclame door Cosmic Green Dragon gegrond worden bevonden kan Cosmic Green Dragon overgaan tot het volgende:
 1. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen;
 2. het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties dan wel te repareren waarbij de te vervangen artikelen of onderdelen aan Cosmic Green Dragon worden teruggegeven;
 3. het geleverde artikel terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag, zonder te zijn gehouden aan enige vorm van schadevergoeding.De afnemer dient in alle gevallen Cosmic Green Dragon drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 Garantie en Handelsmerk
Cosmic Green Dragon hanteert ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van 1 maand. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutieve diagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal een (1) maand na factuurdatum, enkel op vertoon van factuur / kassabon.

Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of vallen ze niet onder deze regeling, dan gaan ze voor reparatie naar onze leverancier, waarbij Cosmic Green Dragon afhankelijk is geworden van de reparatietermijn van die leverancier.

Voor wederverkopers geldt eveneens een garantietermijn van een  (1) maand, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert. Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met de bijbehorende kassabon of factuur. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Cosmic Green Dragon op te geven adres.

De afnemer kan geen beroep doen op garantiebepalingen:

 1. indien de afnemer de zaken verwaarloost;
 2. indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens Cosmic Green Dragon zijn verricht;
 3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 4. indien een apparaat niet volgens de gebruikelijk dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
 5. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 6. indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect doch Cosmic Green Dragon echter geen defect kan constateren.
 7. De fabrieks- of handelsmerken, dan wel de type-, garantie- of identificatienummers of -tekens, aangebracht op de door Cosmic Green Dragon geleverde artikelen mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
 8. Zonder een bewijs van betaling met daarop de datum van aankoop.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Cosmic Green Dragon blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende leveringen. Voor enige directe of indirecte schade, waarvoor Cosmic Green Dragon in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet aanvaardt, zal Cosmic Green Dragon niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de zijde van Cosmic Green Dragon. De afnemer vrijwaart Cosmic Green Dragon te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12 Overige bepalingen
Voor het geval dat afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

C.S.H. Gerkens-Lim
Directie van Cosmic Green Dragon

Eslaan 5 (V)
1404 EE  Bussum (Gooise Meren)
Nederland
Tel. 00 31 (0) 35 6781838
of
Mob. + 31 (0)651285688